Ekran wczytywania
RODO

I. Dane osobowe
§1. Postanowienia ogólne

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 'RODO'), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Sportowy Cheerleadingu (dalej „PZSC”), z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. Ossowskiej 85 D lok. 1. W razie pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pzsc.pl.

§2. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającej na odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza znajdującego się na stronie www. W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu oferty, w tym podmiotów współpracujących z Administratorem), w zakresie i celu w niej określonym.

§3. Przetwarzanie danych

 1. Użytkownik w celu przesłania zapytania do PZSC za pośrednictwem strony WWW, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi przez PZSC na rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony WWW.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane przetwarzane będą przez PZSC oraz zaufanych partnerów, w tym organizacje, w których PZSC jest zrzeszony w związku z uczestnictwem w imprezach krajowych i międzynarodowych. W przypadku konieczności przekazania danych poza obszar EOG, zapytamy Cię o zgodę, a w przypadku jej wyrażenia, będziemy postępować zgodnie z §7.

§4. Prawo do sprzeciwu i okres przechowywania danych

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 3. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia, przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
 4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferty, Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

§5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione przez: partnerów współpracujących, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa oraz podwykonawców Administratora (podmioty przetwarzające).

§6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§7. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 2. Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

II. Pliki cookies i podobne mechanizmy
§ 8. Pliki cookies i gromadzone dane

 1. Strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) Google Analytics, czyli informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 2. Strona www przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych.

§ 9. Usuwanie plików cookies

 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

III. Dane zawarte w logach systemowych
§ 10

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą stronę jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z